Form Download

Download Case Report ของผู้ป่วย STEMI

Download แบบฟอร์ม ข้อมูลตัวชี้วัด

 

โครงการ "๑๐๐๐๐"ดวงใจ ปลอดภัย ด้วยพระบารมี" ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

หลักการและเหตุผล โรคหัวใจ เป็นปัญหาสาธารณสุข และเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของประชาชนชาวไทย นอกจากจะทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตแล้ว ยังก่อให้เกิดความเสียหายด้านทรัพย์สินที่จะต้องนำมาใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลอีกด้วยกระทรวงสาธารณสุข

โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของประเทศในอันดับสาม โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันรายใหม่พบได้ถึงเกือบ22,000รายต่อปี

จากรายงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ และหน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศไทย 17 แห่งพบว่า กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดนี้มีอัตราการตายสูง สาเหตุที่สำคัญคือผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล ช้าไป และศูนย์โรคหัวใจมีมากเฉพาะในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ๆ อีกทั้งระบบการส่งต่อผู้ป่วยยังไม่ชัดเจน

โดยกรมการแพทย์ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำ โครงการ"10,000 ดวงใจ ปลอดภัย ด้วยพระบารมี"ขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการเข้ารับบริการ รักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ด้วยการเปิดหลอดเลือด ที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

- ๒๕๕๖-๐๘-๓๐

       Downloadpresentation 13.00

       Downloadpresentation พญ.สุวรรณี, นางกนกพร

       Downloadpresentation อ.เอนก

       presentation การอบรมการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ในโครงการ “ ๑o,ooo ดวงใจ ปลอดภัย ด้วยพระบารมี” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

       วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

       ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

 

- ๒๕๕๖-๐๘-๐๕

       Download รายชื่อลงทะเบียน การอบรมการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ในโครงการ “ ๑o,ooo ดวงใจ ปลอดภัย ด้วยพระบารมี” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

 

- ๒๕๕๖-๐๗-๑๑

       Download เอกสาร ขออนุมัติ และเชิญเข้าร่วมอบรมการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ในโครงการ"๑๐,๐๐๐ดวงใจ ปลอดภัยด้วยพระบารมี"

       Download เอกสาร ขอเชิญเข้ารับการอบรมการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ในโครงการ"๑๐,๐๐๐ดวงใจ ปลอดภัยด้วยพระบารมี"

 

- ๒๕๕๖-๐๗-๐๘

       


       ประมวลบรรยากาศ การประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ "10000ดวงใจปลอดภัยด้วยพระบารมี "ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


       สถาบันโรคทรวงอก

 

- ๒๕๕๖-๐๖-๒๘

       ขอเชิญแพทย์ อายุรแพทย์ อายุรแพทย์หัวใจ พยาบาลห้องฉุกเฉิน พยาบาลไอซียู เข้ารับการอบรม การตรวจวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ในโครงการ “๑๐,๐๐๐ ดวงใจ ปลอดภัย ด้วยพระบารมี” ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ค่าอบรม ค่าอาหารฟรี ค่าใช้จ่ายอื่นๆเบิกจากต้นสังกัด

       โปรดสมัครด่วน รับจำนวน ๓๐๐ คน เฉพาะโรงพยาบาลชุมชน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทาง E-mail: 10000heart @cdi.mail.go.th หรือโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๕๙๑-๕๒๔๙ และจองโรงแรมด้วยตนเอง
       (หมายเหตุ : หนังสือเชิญเป็นทางการจะแจ้งภายหลัง)

 

- ๒๕๕๕-๑๐-๓๐

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

       

        - ฟรีค่าลงทะเบียน

        - ขั้นตอนการลงทะเบียน

          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          1. (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-นามสกุล

          2. ตำแหน่ง

          3. เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์/ใบประกอบวิชาชีพ

          4. สถานที่ปฏิบัติงาน (ร.พ.)

          5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

          และส่งข้อมูลมายัง E-mail : siri_teach@hotmail.com

        - สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

        - หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 02-591-9999, 02-580-3423 ต่อ 7551

        Downloadเอกสารเชิญเข้าร่วมประชุม

        Downloadกำหนดการประชุมวิชาการ 70ปี

        Downloadใบจองห้องพักสำหรับกรุ๊ปสัมมนา ในกรณีที่ ผู้เข้าพักจะต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าห้องพักเอง

 

- ๒๕๕๕-๐๙-๑๐

ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าอบรมบริหารจัดการข้อมูลในโครงการ ' ๑๐,๐๐๐ ดวงใจปลอดภัยด้วยพระบารมี '

        โครงการ หน้า 1.หน้า 2.

        Download หนังสือเชิญประชุม18,25 กย 55 (ต้นฉบับ)

        Download ใบตอบรับอบรม ๑๘, ๒๕ กย.

 

- ๒๕๕๕-๐๙-๑๐

สถานการณ์ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือตายชนิดที่มี ST Elevation ในประเทศไทย โดย นายแพทย์เกรียงไกร เฮงรัศมี

        โครงการ หน้า 1.คำนำ2. ปกและแผ่นรองปก 3.สารบัญ

        STEMI new version 6-aug-2555 Download

 

- ๒๕๕๕-๐๙-๑๐

Poster แผนภูมิการรักษาผู้ป่วย Acute STEME และ แผ่นพับ โครงการ"10,000 ดวงใจปลอดภัย ด้วยพระบารมี" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        Poster แผนภูมิการรักษาผู้ป่วย Acute STEME Download

        แผ่นพับ โครงการ"10,000 ดวงใจปลอดภัย ด้วยพระบารมี" Download

 

- ๒๕๕๕-๐๗-๐๕

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมวิชาการและรับทราบนโยบายโครงการ ๑๐๐๐๐ดวงใจ ปลอดภัยด้วยพระบารมี ตามรายละเอียดที่แนบ จากศูนย์ประสานงานโครงการ๑๐๐๐๐ดวงใจ

        Download หนังสือเชิญประชุม ๑๗ สค.(มีลายเซ็น)

        Download ตารางการประชุมวิชาการ ๑๗-๐๘-๕๕

        Download ใบตอบรับประชุม ๑๗ สค